Eu
Eu
Eu
Eu

Autonomiczny system analizy stanów eksploatacyjnych i alarmowych infrastruktury technicznej budynków

DANE PROJEKTU

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM
Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020
1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Instytucja pośrednicząca
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł projektu
Autonomiczny system analizy stanów eksploatacyjnych i alarmowych infrastruktury technicznej budynków

Krótki opis projektu
Celem projektu opracowanie struktury informatycznej i merytorycznej platformy pod nazwą roboczą “Autonomiczny system analizy stanów eksploatacyjnych i alarmowych infrastruktury technicznej budynków”. Platforma służy do integracji wszystkich przekazywanych danych z dostępnych czujników w jednej bazie danych i umożliwienie ich prezentacji różnym typom użytkowników (lokator, administrator budynku, serwisant, inkasent, służby publiczne , jak np. straż pożarna). Poza standardowymi funkcjonalnościami, takimi jak odczyt wskazań (zużycie mediów na dany dzień), projektowana platforma powinna umożliwić dokonywanie złożonych analiz. Na przykład obliczanie zużycia mediów za wybrany okres, średniego, dobowego, maksymalnego i wielu innych według potrzeb użytkowników. System będzie zdolny do nauki, to znaczy, użytkownik mógłby mu wskazywać modele reakcji na spodziewane wzorce zużycia mediów. Umożliwi to systemowi na automatyczne reagowanie i autonomiczne podejmowanie decyzji.

Dofinansowanie projektu z UE: 199 680,00 zł

Realizacja projektu pozwoli na znaczący rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Plocman sp. z o.o.